Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY – KVETINÁRSTVO BLUE FLOWER
 
www.blueflower.sk  Tel. 0908 186 966, 0907 488 339
 
Názov firmy :  Ingrid Müllerová – Blue Flower
 
Sídlo :             Fadruszova 4, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 
 
IČO:                46095853
 
 
 
Nie sme platcami DPH
 
 
 
 
Podnikateľský subjekt je registrovaný : 
 
08.03.2011,Obvodný úrad Bratislava , odbor živnostenského podnikania Tomášikova 46, 814 40, Bratislava , živnostenského registra 110-203813, 
 
Banka : Slovenská sporiteľňa 
 
IBAN: SK51 0900 0000 0006 3527 2843
 
SWIFT : GIBASKBX
 
 
 
 
VŠEOBEDNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
 
Článok 1
 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 
Týmito všeobecnými obchodnými  podmienkami (ďalej aj ako „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi subjektom Ingrid Müllerová – Blue Flower, Fadruszova 4, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves IČO: 46095853, zapísanú v obch.reg.: Obvodný úrad Bratislava , odbor živnostenského podnikania, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava , živnostenského registra 110-203813,  (ďalej len "predávajúci") a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru alebo služby ponúkaného predávajúcim prostredníctvom internetového portálu www.blueflower.sk ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru alebo služby. 
 
Kupujúci v kúpnej zmluve, resp. potvrdením v objednávke pristupuje k VOP a zaväzuje riadiť sa nimi. Od týchto VOP je možné sa odchýliť len na základe písomnej dohody predávajúceho a kupujúceho.
 
1.3. V prípade, že predávajúci  a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si     dohodnú podmienky odchylne od VOP, budú ustanovenia takejto kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.
 
1.4. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
 
1.5. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
 
1.6. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.
 
1.7 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 
Článok 2
 
VYMEDZENIE POJMOV 
 
Predávajúci / poskytovateľ je podnikateľský subjekt Ingrid Müllerová – Blue Flower, ktorý zabezpečuje služby a tovar na základe objednávky z internetového portálu www.blueflower.sk alebo na základe mailovej, telefonickej objednávky, prip. sms objednávky. Objednávateľ je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si objednala a zaplatila za tovar prostredníctvom internetového portálu www.blueflower.sk (ďalej len „objednávateľ“ alebo „kupujúci“).  Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, ktorej má byť objednávateľom objednaný tovar doručený (ďalej len „príjemca“).
Tovar alebo služba je produkt objednaná prostredníctvom internetového portálu www.blueflower.sk (ďalej len „tovar“). Objednávka je príkaz pre predávajúceho na realizáciu objednaného a zaplateného tovaru objednávateľom (ďalej len „objednávka“). Dodacia adresa – miesto doručenia označené objednávateľom v objednávke 
 
 
Článok 3 
 
REGISTRÁCIA
 
3.1  Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke www.blueflower.sk, môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo, telefonicky, mailom alebo sms správou. 
 
3.2. Pri registrácii na webovej stránke www.blueflower.sk a pri objednávaní tovaru (s registráciou aj bez registrácie) je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 
3.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.
 
3.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.
 
3.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
 
3.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.
 
 
Článok 4
 
TOVAR
 
4.4. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že sa môže stať, že objednaný tovar sa bude mierne líšiť od tovaru uvedeného na www.blueflower.sk. Za miernu odlišnosť tovaru sa v prípade kytice či kvetinového tovaru považuje najmä odlišnosť čo do tvaru, vzhľadu, farby, druhu a počtu kvetov. V prípade darčekových predmetov sa za miernu odlišnosť považuje dodanie podobného tovaru v rovnakej cenovej relácii. Náhrada je vykonávaná tovarom rovnakého či podobného vzhľadu, druhu, množstva a v rovnakej alebo vyššej cene.
 
4.5. V prípade zmeny tovar vo väčšej miere ako je zhora uvedené v čl. 4.4. obchodných podmienok z dôvodov na strane predávajúceho, bude predávajúci kupujúceho pred odoslaním tovaru telefonicky kontaktovať za účelom dohody o zmene tovaru a táto dohoda bude následne potvrdená elektronickou poštou. Pokiaľ nedôjde k dohode medzi predávajúcim a kupujúcim o zmene tovaru, je kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 
4.6. Zmena tovaru z dôvodov na strane kupujúceho je možná len na základe telefonickej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorá musí byť následne potvrdená elektronickou poštou.
 
4.7. Predávajúci kupujúcemu odporúča každý deň zrezať stonky kvetov v kytici alebo v kvetinovom tovare vrátane výmeny vody a udržiavať vo vhodnom klimatickom prostredí.
 
4.1. Súčasťou kytíc vyobrazených na webovom rozhraní obchodu nie sú vázy, v ktorých sú kytice aranžované, ak nie je uvedené v popise inak. 
 
Článok 5
 
SPÔSOB OBJEDNANIA
 
5.1. Kupujúci môže tovar objednávať niektorým z nasledujúcich spôsobov: vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na webovej stránke obchodu, telefonicky alebo elektronickou poštou doručenú predávajúcemu (ďalej len "objednávka"). Objednávka obsahuje najmä informácie o:
 
A,. - objednávanom tovare
 
B.-  kupujúcom - najmä meno, priezvisko, adresa, telefón, adresa elektronickej pošty,
 
C. príjemcovi tovaru - najmä meno a priezvisko, adresa, telefón, email, prípadne ďalšie údaje pre doručovanie (ak kupujúci v objednávke určí, že tovar má byť doručený príjemcovi ),
 
D.-  údajov o dni doručenia tovaru kupujúcemu alebo príjemcovi tovaru a o predpokladanom (orientačnom čase od-do )  doručenia tovaru,/napr. od 08.00 – 16.00hod. /
 
E.-  spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru,
 
F. - prípadne informácie o odkazu kupujúceho pre príjemcu tovaru, ktorý má byť predávajúcim k tovaru pripojený.
 
5.2. Objednávka uskutočnená prostredníctvom objednávkového formulára na webovej stránke obchodu www.blueflower.sk obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru. V prípade objednávky uskutočnenej  telefonicky alebo elektronickou poštou sú kupujúcemu informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru dostupné na web stránke obchodu www.blueflower.sk.
 
Článok 6
 
OBJEDNANIE TOVARU
 
6.1.Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje  informácie uvedené v čl. 5. obchodných podmienok. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. 
 
6.2  Objednanie tovaru telefonicky. Kupujúci je oprávnený objednať tovar telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho +421 908 186 966, alebo na telefónnom čísle  + 421 907 488 339 a to každý deň v čase od 7:00 do 22:00 hod. 
 
6.3. Objednanie tovaru elektronickou poštou. Kupujúci je oprávnený objednať tovar elektronickou poštou odoslaním objednávky. Objednávka musí obsahovať údaje uvedené v čl. 5. obchodných podmienok, ktorú pošle na elektronickú adresu predávajúceho blueflower@blueflower.sk
 
6.4. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne, elektronickou poštou alebo telefonicky).
 
6.5. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky niektorým zo spôsobov uvedených v čl. 6. obchodných podmienok kupujúcemu potvrdí objednávku  elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho"). Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
 
6.6.  Kupujúci je oprávnený objednávku odvolať (ďalej len "storno objednávky"), najneskôr 12 hodín pred začiatkom doby doručenia v požadovaný deň doručenia tovaru, ktorým je 9:00 hod. Požadovaného dňa doručenia. Storno objednávky musí byť kupujúcim doručený predávajúcemu na blueflower@blueflower.sk V prípade, že bude storno objednávky kupujúcim doručený predávajúcemu v uvedenej lehote, vráti predávajúci kupujúcemu späť uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť a náklady na dopravu tovaru, a to prevodom, kartou alebo pay pal, podľa toho akým spôsobom bola objednávka uhradená. Peniaze budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa doručenia storna objednávky. V prípade, že kupujúci doručí predávajúcemu storno objednávky neskôr, než v uvedenej lehote, nebude predajcom tovar doručený kupujúcemu alebo príjemcovi tovaru. V takom prípade však nemá kupujúci nárok na vrátenie kúpnej ceny tovaru ani jej časti ani nákladov na dopravu tovaru, a takto uhradená kúpna cena bude predávajúcim jednostranne započítaná na náhradu vzniknutej škody vo výške uskutočnenej objednávky. Kupujúci má právo si vyzdvihnúť tovar na jednej zo zmluvných prevádzok predajcu najneskôr však do 24 hodín od termínu doručenia stanoveného v danej objednávke. Adresa prevádzky bude kupujúcemu oznámená na vyžiadanie u predajcu telefonicky alebo emailom.
 
 
 
Článok 7
 
PODMIENKY PRE ODOSLANIE TOVARU
 
7.1.. Predávajúci je povinný odoslať tovar kupujúcemu alebo príjemcovi tovaru po tom, čo bude zo strany kupujúceho splnená jedna z týchto podmienok:
  • platba kúpnej ceny tovaru je pripísaná na bankový účet predávajúceho,
  • predávajúci obdrží od kupujúceho potvrdenie banky o platbe prevodom vo formáte .PDF alebo "print screen" platobného príkazu zadaného kupujúcim k úhrade kúpnej ceny na elektronickú adresu predávajúceho blueflower@blueflower.sk
  • predávajúci bude vyrozumený o akceptácii platby platobnou kartou kupujúceho autorizačným strediskom
  • predávajúci dostane potvrdenie od poskytovateľa pay pal, v prípade, že si vyberie tento spôsob platby
(všetko ďalej len ako "podmienky pre odoslanie tovaru").
 
Článok 8
 
CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
 
8.1. Cena tovaru je stanovená v kúpnej zmluve
 
8.2. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi v závislosti od spôsobu uskutočnenia objednávky. 
 
a.  bezhotovostne platobnou kartou (v prípade objednávky uskutočnenej prostredníctvom objednávkového formulára na webovej stránke obchodu);
 
b. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho (ďalej len "účet predávajúceho"):
 
číslo účtu 
 
účet vedený v Slovenskej sporitelni a.s.
 
IBAN: SK51 0900 0000 0006 3527 2843
 
SWIFT : GIBASKBX
 
(v prípade objednávky uskutočnenej prostredníctvom objednávkového formulára na webovej stránke obchodu, telefonicky alebo elektronickou poštou);
 
8.2.3. v hotovosti vkladom na účet predávajúceho v ktorejkoľvek pobočke spoločnosti Slovenská sporiteľňa a.s. v Slovenskej republike (v prípade objednávky uskutočnenej prostredníctvom objednávkového formulára na webovej stránke obchodu, telefonicky alebo elektronickou poštou) s tým, že po zložení hotovosti je kupujúci povinný telefonicky kontaktovať predávajúceho na telefónnom čísle + 421 908 186 966 a informovať ho o vykonanie vkladu.
 
8.2.4. PayPal (v prípade objednávky uskutočnenej prostredníctvom objednávkového formulára na webovej stránke obchodu);
 
8.2.5. platba na základe faktúry vystavenej predávajúcim je možná na základe individuálnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim (v prípade objednávky urobené telefonicky alebo elektronickou poštou).
 
8.3. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 
8.4. Predávajúci požaduje od kupujúceho zálohu 50% z ceny tovaru v prípadoch ktoré vyžadujú väčší počet pracovných hodín a príprav ako aranžmány na svadobné  obrady, výzdoby reštaurácií,, svadobných kytíc, smútočných vencov, podľa dohody. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 8.6. obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.
 
8.5. Kúpna cena je splatná bezprostredne po doručení potvrdenia objednávky predávajúcim kupujúcemu podľa čl. 3.9. obchodných podmienok.
 
8.6. V prípade bezhotovostnej platby prevodom na účet predávajúceho alebo hotovostné platby vkladom na účet predávajúceho je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
 
8.7. Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu alebo príjemcovi tovaru. 
 
8.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.
 
 
Článok 9
 
9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č Zákon č. 122/2013 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
 
9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, emailový kontakt, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").
 
9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Ak kupujúci nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 
9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
 
9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.
 
9.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu 10 rokov od dátumu vzniku poslednej objednávky. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 
9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
 
9.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 10.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
 
9.8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
 
9.8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.
 
 
Článok 10
 
10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES
10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
 
10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. 
 
Článok 11
 
11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
11.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 
REKLAMAČNÝ PORIADOK
 
podnikateľa Ingrid Müllerová – Blue Flower sídlom Fadruszova 4, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves , IČO: 46095853, pre uplatnenie práv z chybného plnenia pri kúpe tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.blueflower.sk
 
VRÁTENIE TOVARU
Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie objednávateľ. Zákazník je povinný oznámiť vrátenie tovaru prevádzkovateľovi vopred e-mailom, resp. telefonicky, s uvedením čísla faktúry, na ktoré bol tovar zakúpený. Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené do 15 dní bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s prevádzkovateľom nedohodnú inak. Pri platbe platobnými kartami budú peniaze vrátené v súlade s podmienkami zmluvy o akceptácii platobných kariet medzi prevádzkovateľom a príslušnou bankou. V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
 

V súlade s vyššie uvedeným zákonom sú parfumy, ale aj potraviny, nápoje a ostatné výrobky z obsahu darčekových balení klasifikované ako tovar, ktorý po otvorení nemožno vrátiť, a preto môže byť tento druh tovaru vrátený len v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý. V súlade s vyššie uvedeným zákonom sú rezané kvety a produkty z rezaných kvetov klasifikované ako tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nie je možné vrátiť.

Informácia o orgáne dozoru: Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.

Posledné pridané